Batůžkový projekt ukončíme v pondělí

Nejpozději v pondělí 1.dubna je možné přinést do školy věci do batůžkového projektu. Podařilo se nám naplnit hodně aktovek, uvidíme, jaké bude konečné číslo. Chybí nám ještě zejména penály, sandály a lžíce. Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme. 

První jarní den jsme oslavili zpěvem

Ve čtvrtek 21. března jsme s pěveckým kroužkem vyrazili na krajskou postupovou přehlídku pěveckých sborů do Bystřice nad Pernštejnem. Přehlídka se konala v kulturním domě a během dopoledne se zde předvedlo celkem 8 pěveckých sborů ze základních a základních uměleckých škol. Přestože jsme se přihlásili do nesoutěžní kategorie, trému jsme měli opravdu velikou. Nakonec jsme naše vystoupení (úspěšně) zvládli a také porota nás velmi kladně ohodnotila. Zpívat v konkurenci ostatních sborů a před porotou byla pro většinu z nás premiéra. Z našeho výletu si tak odnášíme kromě pěkných zážitků i další zkušenosti a mnoho inspirace pro naši další hudební práci. 

Informace k soutěžím

Upozorňujeme, že účast žáků na soutěžích, kde je jejich účast organizována jiným subjektem, než je naše základní škola (například taneční soutěž Active Žďár nad Sázavou - akce tanečního kroužku Active), má stejné náležitosti, jako jakákoliv jiná "soukromá" akce: zákonní zástupci jsou povinni žáky omluvit v omluvném listu žákovské knížky a škola na nich nezajišťuje dohled, dopravu, ani se jiným způsobem nepodílí.

Batůžkový projekt

Jednoduchý způsob, jak recyklováním pomoci chudým dětem vytěžit co nejvíce ze vzdělávání - tak by se stručně dal popsat projekt, ke kterému se naše škola rozhodla připojit. Cílem je naplnit starý školní batoh několika základním školními pomůckami. Organizace Mary´s Meals (více o organizaci tady ) zašle naplněné batůžky dětem, které je potřebují a kterým umožní chodit do školy. Díky tomu získají vzdělání, jež jim pomůže vymanit se z chudoby, až vyrostou. Více informací o projektu najdete na Batůžkový projekt

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace stanovuje 

termín zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2019/2020 na úterý 2. dubna 2019 od 9.30 do 17.00 v budově ZŠ Na Městečku 1.

 

1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu 

od 1. září 2012 do 31. srpna 2013.

2. Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

3.  Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky svého dítěte, vyplní u zápisu žádost o odklad a na místě doloží povinné přílohy. Těmi jsou vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 4. Zákonní zástupci dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka, oznámí osobně ředitelství školy nejpozději v den zápisu jejich nástup do školy. 

 

Časový rozpis zápisu bude k dispozici v mateřské škole.

Kritéria pro přijetí jsou následující:

1. Přijímají se všechny děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školy.

2. Dále se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu, než je spádová oblast školy, jejichž sourozenec je již žákem základní školy v ZŠ a MŠ Nové Veselí.

3.  Dále se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu, než je spádová oblast základní školy v ZŠ a MŠ Nové Veselí.

 

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 3. V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. 

U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. 

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanovil ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění na 189.

 

 

 

V Novém Veselí 27. února 2019

 

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D., ředitel školy