Výchovné poradenství

Mgr. Pavla Humlíčková
výchovná poradkyně

KONZULTAČNÍ HODINY
čtvrtek 13:00 – 14:00

nebo dle domluvy na tel. 566 667 601

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy najdete na stránkách MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře

Konkrétnější informace sdělí příslušná střední škola. 

 

STANDARDNÍ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Poradenské činnosti:

1)    Kariérové poradenství a poradenská  pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a)    koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko – poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b)    základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c)    individuální šetření k volně povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

d)    poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),

e)    spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f)     zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

2)    Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

3)    Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4)    Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5)    Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti:

1)    Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

2)    Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

3)    Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4)    Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

5)    Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souhlasu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6)    Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržena a realizovaná opatření.