Škola

Jídelna

Družina

Třídy

Dokumenty

Harmonogram

Aktuální informace - upraveno 27.2.

26. 2. 2021

Dle usnesení vlády přechází od 1.3. do 21.3. žáci 1. a 2. ročníku na distanční výuku, která bude pokračovat na už dříve zavedené platformě Google Classroom. Uzavřena bude také mateřská škola. Rodiče dětí do 10 let mají nárok na ošetřovné. Žádost o ošetřovné si stáhnou a vyplní sami na stránkách ČSSZ a předloží svému zaměstnavateli.

Nadále platí:

- přítomnost žáků ve škole je povolena pouze v režimu 1 žák - 1 pedagog (individuální konzultace)

- děti na distanční výuce mají nárok na oběd do jídlonosiče a ti, kteří nyní takto oběd odebíráte, ho máte stále přihlášený

- žákům 1. a 2.tříd je oběd automaticky odhlášen, v případě zájmu si ho musíte individuálně přihlásit

- pro cizí strávníky se současný stav nemění

Prosíme sledujte naše webové stránky, každou novou informaci zde zveřejníme.

 

Nové nařízení

24. 2. 2021

Od pondělí 1.3.2021 platí pro všechny osoby pohybující se v prostorách ZŠ i MŠ po celou dobu pobytu v budově následující nařízení:

 - všechny osoby nad 15 let musí mít respirátor s účinností alespoň 95% (FFP2 nebo KN 95), případně dvě zdravotnické chirurgické ústenky/roušky

- děti ve škole musí mít zdravotnickou chirurgickou roušku (příp.respirátor), roušky domácí výroby nestačí

- děti v MŠ nemají povinnost roušku nosit

 Děkujeme za pochopení, o případných změnách budete informováni. 

Kritéria hodnocení žáků za 1.pol. 2020/2021

21. 1. 2021

Kritéria hodnocení vyplývají z klasifikačního řádu školy a z metodického doporučení MŠMT.

Hodnotí se:

  • míra znalostí nabytých při prezenční výuce (získané známky)
  • účast na distanční výuce
  • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce)
  • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky
  • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.
  • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.)
  • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly
  • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat.

Pokud z objektivních závažných důvodů není dostatek podkladů pro hodnocení kontrétního žáka, v daném předmětu nebude na vysvědčení klasifikován. Nejpozději do 14ti dnů po návratu do školy však bude hodnocení doplněno a žák bude klasifikován známkou. 

Předání vysvědčení proběhne nejpozději třetí den po návratu dětí do školních lavic, ve čtvrtek 28.1. bude vysvědčení zasláno rodičům/žákům emailem.

Žáci 1. a 2. ročníku dostanou vysvědčení ve čtvrtek ve škole osobně.