Historie školy

Z dějin školství v Novém Veselí

   Nejstarší dosud známá zmínka o školství v Novém Veselí je z roku 1609, kdy se v místní kronice na straně 119 píše o rektoru, tj. učiteli Pavlovi, který učil děti v domku, dnes číslo 64. Největšímu rozkvětu se škola těšila v době, kdy zde sídlila vrchnost. Po třicetileté válce nastal veliký úpadek školství v celé zemi. V roce 1662 našel v Novém Veselí při vizitaci meziříčský děkan velmi ubohou školu jen se šesti dětmi. Na 169. stránce novoveselské městské knihy je zapsáno, že roku 1703 škola neopatrností vyhořela. Roku 1766 měla být nově postavena. Ale asi nešlo o řádnou stavbu, neboť za 12 let nato zjistil děkan při osobní návštěvě, že se stavět ani nezačalo, dosavadní budova má jen jednu místnost, je dřevěná a na spadnutí.

   Poměry se začaly lepšit až za vlády Marie Terezie a Josefa II. Bylo nařízeno, aby se školy zřídily všude, kde byly fary. Učilo se tzv. trivium (čtení, psaní, počítání, samozřejmě k tomu náboženství). Do Nového Veselí chodily děti ze Březí, Budče, Kotlas, Matějova, Újezda a Vatína. Většina žáků navštěvovala školu pouze v zimě, z některých vzdálených míst ani to ne.

   Roku 1788 byla zřízena filiální škola v Matějově a brzy nato byl Vatín přiškolen do obce Jámy. Teprve na nátlak úřadů byla koncem roku 1822 postavena v Novém Veselí přízemní školní budova v místech dnešního obecního úřadu. Roku 1831 škola vyhořela a při opravě byla vystavěna do poschodí.

   V 70. letech si postavily společnou školu obce Březí a Kotlasy (vyučování zahájeno 1877) a za šest let se odtrhl (byl tzv. odškolen) i Újezd. Ve Veselí zůstalo 200 dětí. Roku 1927 se začalo vyučovat na jednotřídce v Budči (provizorně v sále hostince) a počet žáků tak klesl na 79.

   Ve školní kronice v zápisu z roku 1923 se píše: „Již od převratu (1918) jeví se zde snaha mezi uvědomělými občany po získání a zřízení měšťanky pro zdejší obec. Akce došla roku 1921 již tak daleko, že se o ní jednalo v obecním zastupitelstvu. Vinou několika konservativních členů byla celá akce pochována a odložena na neurčito. Nadějí se občanstvo nevzdává, má sice k uskutečnění mnohem dále než před dvěma lety, kdy bylo spousta peněz mezi lidmi a věc se mohla hravě provésti.”

 

 Z historie naší školy

   Během roku 1927 se konečně začalo jednat. Dne 9. ledna se konala schůze s přednáškou pana školního inspektora za přítomnosti okresního hejtmana o zřízení měšťanské školy v Novém Veselí. 17. března se školní rada jednohlasně usnesla na stavbě nové školy. 25. března přijela do Novémho Veselí úřední komise na schválení místa pro novou budovu. Místo bylo uznáno za vhodné, předložený plán budovy byl schválen. 19. června byla zahájena stavba nové školní budovy, stavbu převzal inženýr pan Hemala z Křižanova. Stavělo se ale načerno s tím, že se staví pětitřídní obecná škola. Bylo to období nesmírných starostí pro obecní radu. Teprve 26. srpna 1928, kdy byla stavba téměř dokončena, zemská a školní rada v Brně oficiálně měšťanskou školu v Novém Veselí schválila.

   Budova byla slavnostně předána do užívání 2. září 1928. Obec neměla na úhradu dluhů ani úroků, ale nakonec na jaře roku 1929 došla ze zemského výboru v Brně zpráva, že žádost o úhradu všech výdajů na stavbu školy byla kladně vyřízena. Stavba školy nestála novoveselské občany ani haléř, naopak si mnozí při stavbě školy peníze vydělali.

   Do nové školy nastoupilo 46 žáků z Nového Veselí, Březí nad Oslavou, Kotlas, Budče, Matějova, Újezda, Bohdalova, Chroustova, Pokojova, Rudolce a Ostrova nad Oslavou. Žáků přibývalo, docházka ze vzdálenějších obcí byla obtížná, a proto byla v roce 1946 zřízena škola v Bohdalově. V témže roce byla do budovy školy umístěna jedna třída mateřské školy, její provoz byl zahájen 9. ledna 1947.

   S přibývajícími lety i nová škola stárla, objevovaly se různé nedostatky. Bylo třeba kromě obvyklé údržby i větších oprav a rekonstrukcí. Nakonec se uskutečnily i dvě přístavby, aby se škola mohla přizpůsobit moderním požadavkům.  Zejména v 60. letech se začalo s velkými stavebními úpravami. Byla postavena školní dílna, zrekonstruovala se elektrická instalace, přistavěly se dvě učebny a dřevník, vyměnily se podlahy, dveře, dlažby atd. Vše se uskutečnilo svépomocí za vydatné podpory rodičů, učitelů i žáků.

   Při nárůstu počtu žáků se hledaly provizorní prostory, aby nedošlo ke směnnému vyučování. Byly využity místnosti tehdejšího MNV, jeden rok se učilo dokonce i v sokolovně, několik let v bývalé škole v Budči, krátce se umístila jedna třída i v nově postavené budově MŠ. O první přístavbu se žádalo již v roce 1954, později roku 1962 a 1968.

   Od 5. 11. 1979 byl zahájen provoz nové budovy mateřské školy, tím se uvolnilo přízemí základní školy, ale ani tak nebyly prostory dostatečné. Ve školním roce 1978/1979 došlo totiž k výraznému nárustu počtu žáků, neboť v Nížkově byl 2. stupeň základní školy zrušen a přibyli žáci z této oblasti. V roce 1990 se znovu vrátili do přestavěné nížkovské školy.

   Až teprve v roce 1982 se podařilo prosadit první přístavbu. Její slavnostní otevření se konalo dne 2. 9. 1984. Nová část měla o patro více než stará budova, přibylo 6 tříd s odbornými kabinety, sociální zařízení v každém podlaží, v přízemí velká školní dílna a šatny.

   Druhá přístavba probíhala během let 1990 a 1991. Její součástí je plynová kotelna, cvičná kuchyně, žákovská knihovna, 5 učeben se 2 kabinety, třída školní družiny a místnost pro uklízečky. Vznikl také nový hlavní vchod pro žáky, na prosklený vestibul navazují nové šatny, stávající se upravily na provizorní tělocvičnu.  Toto vše si mohli občané prohlédnou při slavnostním otevření dne 29. 9. 1991.

 

Škola 21. století

   V následujících letech dochází k dalším úpravám, škola se musí přizpůsobovat novým požadavkům. Stále větší počet ve školní družině vyžadoval nové řešení interiéru. Proto byla zrušena školní dílna a propojila se s vedlejšími místnostmi. Vznikla tak prostorná část, kde mají žáci 1. stupně spoustu možností, jak využít čas při odpoledním pobytu ve škole. Mohou si hrát i na dlážděném dvorku, který mohou využívat i žáci ze tříd, umístěných v přízemí budovy. Probíhaly i náročnějsí práce, v roce 2001 dostala stará část novou střechu, nově zastřešeny byly i přístavby. Během roku 2004 se začala rekonstruovat okna, a to i v nejnovější části, výměna byla dokončena na jaře 2005. V září 2006 se celá škola zaskvěla v nové fasádě. Roku 2013 proběhla kompeltní přestavba školní kuchyně a jídelny.

   Vznikla také počítačová učebna, v roce 2012 modernizovaná 28 novými počítači, do učebny chemie a přirodopisu byla instalována interaktivní tabule a většina tříd byla vybavena počítačem a dataprojektorem. Je dokončena školní počítačová síť, která umožňuje internetové připojení ve všech třídách a kabinetech.

   Došlo i k organizačním změnám, v roce 2001 získala naše škola právní subjektivitu. Od 1. 1. 2003 je základní škola sloučena s mateřskou v jeden právní subjekt. Vedoucí učitelkou mateřské školy je paní Monika Kovalská.

Současná vybavenost a další záměry rozvoje jsou zárukou, že základní škola v Novém Veselí bude i nadále dobře vzdělávat a vychovávat další generace dětí z našeho regionu. 

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.